So sánh giữa cc-implement và cc-therapy?

CC-implement: kết quả rõ rệt ngay từ lần đầu thực hiện và để giữ được kết quả tốt nhất theo khuyến cáo của bác sĩ nên tái định kì vào mỗi tuần.

CC-therapy: Có tác dụng từ từ nhờ các tế bào gốc tái tạo. Hiệu quả được tiến triển theo những lần điều trị và kéo dài hơn 18 tháng

banner-21

Bạn đang quan tâm?