So sánh giữa cc-implement và cc-therapy?

CC-implement: kết quả rõ rệt ngay từ lần đầu thực hiện và để giữ được kết quả tốt nhất theo khuyến cáo của bác sĩ nên tái định kì vào…